Personal och kompetens

Ägarna av A-omsorg har dels lång erfarenhet av arbete som undersköterska och dels mångårig kompetens och praktisk erfarenhet av arbete som vårdbiträde och enhetschef inom äldreomsorgen. En av ägarna har därutöver en flerårig universitetsutbildning på sociala omsorgsprogrammet med inriktning mot äldre och funktionshindrade. Dessutom finns i personalstyrkan mångårig och pågående arbete med och erfarenhet av arbete som både undersköterska och biståndsbedömare. Sammantaget gör detta att personalstyrkan är väl utbildad, är högkvalificerad och har många års praktiska erfarenheter av arbete med personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorgen, både från utförarnivå till ledningsnivå. 

Bilder

Kompetensen och de praktiska erfarenheterna som personalstyrkan besitter är vidare inte endast inriktad på äldre personer utan berör även personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Från drivandet av näringslivsverksamhet i form av en skönhetssalong finns även god erfarenhet av att bemöta alla människor väl oavsett ålder och liknande. Bland personalen finns både personer med svensk härkomst och annat ursprung än svenskt vilket att just Dina behov som kund bättre kan uppmärksammas och tillgodoses. Utifrån den kompetens och de praktiska erfarenheter som personalstyrkan besitter kan vi på A-omsorg försäkra Dig som kund att vi kan uppmärksamma, respektera och tillgodose Dina behov och önskningar på ett tillfredställande sätt.

Specialkompetens

  • Vi har specialkompetens inom biståndsbedömning och arbete med äldre personer och  
    personer med funktionsnedsättning. 
  • Kompetens av drivande av företag och att göra det lilla extra för att bemöta alla kunder på ett tillfredställande sätt. 
  • Vi har en personalstyrka med blandad etnisk härkomst samt god kunskap om kulturella och, religiösa faktorer som kan influera på önskningar kring utformningen samt utförandet av de insatser som erbjuds.

Språkkunskaper (förutom svenska)

Vi har personal som pratar syrianska, arabiska, kurdiska, turkiska, persiska, bosniska etcetera.

Kontinuitet

BilderInom A-omsorg arbetar vi i små grupper, vilket möjliggör för gruppen att ha tillräcklig kompetens om den person där insatserna utförs. Därmed kan gruppen tillgodose kundens alla behov och rutiner. Detta skapar även en trygghet då samma ansikten kommer på besök. För att ytterligare öka Din känsla av trygghet bör Du veta att all personal har tystnadsplikt eftersom de får skriva på ett kontrakt om detta när de anställs. All personal som utför insatser hos Dig har våra arbetskläder och legitimation vilket gör att Du kan känna Dig trygg med vilka människor som kommer till Dig. Vi strävar även efter att anställa utbildad personal som kan förstå betydelsen av att ge Dig ett gått bemötande, bygga goda relationer till Dig och göra Dig trygg och nöjd med insatsutförandet. Vi utför även referenskontroller vid nyrekrytering.  

Erhåller vi nycklar till Din bostad eller liknande förvaras dessa alltid i ett låst kodskåp vilket bidrar till att inga obehöriga kan få tillgång till dessa. Arbetskontakten med våra kunder och att Du kan känna delaktighet vid insatsutförandet är bidrar även det till en ökad trygghet för Dig. Detta eftersom att Du kan känna Dig trygg med att Dina behov och synpunkter uppmärksammas och tillmötesgås.  Våra kunders välmående och trivsel är en förutsättning för vår existens. Att aktivt göra vårt yttersta för att tillgodose våra kunders olika behov är därför självklarhet för oss. Personalstyrkan är redo att arbeta dygnet runt, 365 dagar om året för att aktivt medverka till att ge Dig en enklare vardag och tillgodose Dina behov i vardagen.

Bemötande

Ett gott bemötande är en aktiv bärande grundsten som genomsyrar hela den verksamhet som vi på  A-omsorg erbjuder Dig som kund hos oss. Vi finns till för att se till att Du alltid är i centrum samt för att se till att Dina behov och önskningar tillgodoses på ett tillfredställande sätt vilket även är en förutsättning för vår existens. Vi har mycket god kompetens och praktiska erfarenheter av att, med den största respekt och vänlighet, bemöta personer med funktionsnedsättning, äldre personer och alla människor oavsett liknande omständigheter. 
Vi arbetar aktivt för att skapa långvariga och goda relationer till Dig som kund utifrån ett bra och positivt bemötande. 

Ambitionen är att all personal dygnet runt, året om ska bemöta Dig med en omfångsrik lyhördhet, kompetens, artighet, trygghet, omsorg, självbestämmande och inflytande. Vi medverkar aktivt till att personalstyrkan i kontakt med Dig alltid förmedlar en känsla av att dessa faktorer alltid finns med i bemötandet. Därutöver är ambitionen att Du ska känna Dig lyssnad på och att Dina behov blivit uppmärksammade samt åtgärdade på ett tillfredställande sätt. Vår personal har alltid på sig arbetskläder och legitimationskort där det tydligt framkommer att det är vår personal och vad de heter samt att vår logotyp tydligt syns. Arbetskläderna gör att Du kan känna Dig trygg med att rätt person kommer till Dig och att Du vet vem Du kan förmedla Dina synpunkter och åsikter till samt att dessa även kommer att bli åtgärdade av rätt personal. Insatserna och bemötandet anpassas alltid efter en nivå som passar Dig. Dina synpunkter, klagomål och åsikter tas alltid på största allvar och förmedlas upp till ledningsnivå för att de ska bli åtgärdade av personal med rätt kompetens och på ett tillfredställande sätt.  

Delaktighet och inflytande

För oss på A- omsorg är det av yttersta största betydelse att Du i samtliga möten med oss upplever att Du har den största möjliga delaktigheten och inflytandet över insatsutformningen av de insatser som utförs hos Dig. Det är oerhört centralt för oss att Du alltid kan uppleva att Dina behov, synpunkter, klagomål och åsikter blir uppmärksammade och att Du känner nöjdhet över dess åtgärdande. Du ska känna förtroende för att uttrycka Dina behov och önskningar och vår ambition är att tillmötesgå och tillgodose dessa på bästa möjliga sätt.

När Du vill ha en insats utförd hos oss, skickar vi en kontaktperson till Dig med vars hjälp Ni kan komma överens om insatsutformningen. Kontaktpersonen kan även föra med sig Dina eventuella klagomål och synpunkter till våra kontinuerliga arbetsplatsmöten som en kvalitetssäkring inför den fortsatta insatsutformningen. Den arbetsplan som utformas mellan Dig och kontaktpersonen för att beskriva insatsutformningen kan härigenom omformas och förbättras. Den dokumentation som rör arbetsplanen och dess förändring kommer att vara tillgängliga för Dig. Du ska alltid ha delaktighet och inflytande nog att bestämma vad Du vill ha utfört och hur Du vill ha det utfört.

Klagomål

Klagomål är en väg till positiv utvecklingBilder och förbättring av insatsutformningen. Uppstår klagomål om Du inte är helt nöjd, anmäls, identifieras, utreds och åtgärdas dessa omgående. Klagomål kan förmedlas via kontaktpersonen, till personalen samt genom kontakt med företaget och dessa dokumenteras alltid. Du kan även höra av Dig via vår hemsida för att förmedla Dina klagomål och synpunkter. Vi gör alltid en uppföljning för att säkerställa att en kvalitetsförbättring har skett och att Du är nöjd med denna. Är Du missnöjd med insatsutformningen och dess utförande åtgärdar vi detta kostnadsfritt inom en rimlig tid eftersom vi anser att det bör vara kvalitén som avgör.

Kvalitetsuppföljning

För att bli godkända som utförare av serviceinsatser hos kommunen måste en kvalitetsuppföljning ske kontinuerligt vilket därmed även blir en förutsättning för vår existens och en självklarhet för oss att utföra.  Kvalitetsuppföljningen inom A- omsorg sker dagligen via dialog med Dig som kund samt vid eventuella klagomål. Vi utför även enkätundersökningar för att kontrollera hur kvalitén i verksamheten efterföljs. Den kontinuerliga dokumentationen kring verksamheten och dess utförande är även den en god grund för kvalitetsuppföljning av verksamheten. Vi har även kontinuerliga arbetsplatsmöten för att kontrollera hur kvalitén efterföljs och diskutera hur den kan förbättras ytterligare.  

Övriga upplysningar

  • A-omsorg har ett eget tvätteri och det är därmed inte Du som kund som står för elkostnader och liknande samt att om Du inte äger eller har tillgång till en egen tvättmaskin kan vi ändå utföra dessa tjänster åt Dig.
  • Vi kan även erbjuda hemlagad mat eftersom kompetens finns inom personalstyrkan både för att komma hem till Dig och laga maten tillsammans med Dig men även att vi själva lagar maten och levererar den till Dig.
  • Vi har god kontakt med andra företag exempelvis inom renovering och skönhetssalonger. Via våra tilläggstjänster kan Du bland annat få hjälp med att renovera ett rum eller få hårvård. Ambitionen är att kunna erbjuda Dig en helhetslösning där Du inte behöver anlita en rad olika företag för att tillgodose Dina behov av insatsutföranden. Vi kan försäkra Dig om att Du kommer bli nöjd om Du anlitar oss och vi kan förmedla rätt kontakter och kompetens för att Dina behov ska bli tillgodosedda.

Referenser

Trots att A-omsorg är ett ny startat företag är vi godkänd som leverantör och utförare av servicetjänster inom hemtjänsten i Örebro Kommun. Kontakta oss gärna om Du önskar att vi berättar mer om vår verksamhet eller hur Du kan bli kund hos oss.